مرکز معلومات مهاجرین در کابل افتتاح شد

همزمان با افتتاح مرکز معلومات مهاجرین در کابل، مسئولان این مرکز می گویند که در نخستین روز کاری، تماس های را دریافت کرده اند که می خواستند از افغانستان بیرون شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این مرکز برای آگاهی دهی و مشوره دهی به کسانی که از افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر می‌شوند، گشایش یافته است و برای کاهش مهاجرت های غیرقانونی تلاش می‌کند.

بسته هایی که پیام هایی را در بارۀ چگونه‌گی مهاجرت به بیرون از افغانستان و پیامدهای غیرقانونی این کار دارند و نیز در این بسته ها، مشوره هایی در این باره داده شده اند.

کارمندان این مرکز که از مدت ها پیش در حال برنامه ریزی کارهای شان بودند، به روز دوشنبه، به گونۀ رسمی دفتر شان را در کابل باز کردند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36126