برای بیش از یک هزار خانواده بیجا شده در ولایات مختلف ، کمک توزیع شد

کمک به بیجا شدگان داخلی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) موسسه برنامه غذایی جهان (WFP) اداره مهاجرت ناروی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد که طی چند روز گذشته برای بیش از یک هزار خانواده بیجا شده در ولایات مختلف ، کمک توزیع نموده است.

به گزارش خبرگزاری صنا ، بر اساس اعلام وزارت امور مهاجرین، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای ۱۳۶ خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های پشت رود و بالابلوک به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

چهارشنبه ۲۵ دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعد های هم چو، ۱۵۰ کیلو آرد، ۱۵ کیلو روغن، ۱۵ کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع شد .

هم چنان برای ۵ خانواده بیجاشده دیگر در ولایت نورستان مساعدت هایی هم چون ۲ بوجی آرد، ۷ کیلو روغن، ۷ کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان مذکور توزیع صورت گرفت .

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندوز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) ، موسسه (ACTED)، اداره مهاجرت ناروی (NRC) و اداره مبارزه با حوادث طبیعی برای ۷۲۶ خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های علی آباد، خان آباد، دشت ارچی، پل آلچین، امام صاحب و چهاردره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود

این مساعدت ها که از روز یک شنبه الی سه شنبه ( ۲۲ – ۲۳ ) دلو سال روان خورشیدی آغاز گریده است، برای ۳۲۱ خانواده بیجاشده به مبلغ ۱۴۰۰۰ افغانی ا زسوی اداره مهاجرت ناروی، برای ۲۲۱ خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ ۱۴۰۰۰ افغانی از سوی موسسه (ACTED) و دیگر مساعدت های غذایی هم چو۲ بوجی آرد، ۷ کیلو روغن، ۷ کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی اداره های فوق توزیع گردید .

در ولایت نورستان هم ریاست مهاجرین به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) ، برای ۲۴ خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وایگل به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نموده است.

بر اساس اعلام این ریاست برای هر یک از این خانواده ها مساعدت هایی هم چون ۴ بوجی آرد، ۱۴ کیلو روغن، ۱۴ کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت غذایی توزیع صورت گرفت .

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل هم با همکاری ادارات بین المللی، روز سه شنبه ۲۴ دلو به ۷۰ خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها در شهر سرپل صورت گرفت، از طرف موسسه برنامه غذایی جهان (WFP) مواد غذایی و از طرف کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) بسته های غیر غذایی شامل ترپال و وسایل مورد نیاز خانگی توزیع گردید.

گفتنی است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها و مشکلات ناشی از جنگ خانه های شان را در قریه شاه توت ولسوالی کوهستانات آن ولایت ترک و به شهر سرپل بیجاشده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21354