اشرف غنی زمین را عمده ترین علل فساد خواند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، زمین را از عمده‌ترین علل فساد خواند و گفت که طی سال‌های گذشته زمین‌های زیاد دولتی غصب شده و ما درصدد برگرداندن آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وی در این نشست در ریاست جمهوری، افزود که مصئونیت جایدادها بسیار مهم است و پالیسی زمین یکی از موثرترین کارهای حکومت بوده که باید تطبیق شود.

همچنان در این نشست، پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور «تدوین کود ملی زمین» از سوی جواد پیکار، رئیس ادارۀ مستقل اراضی ارائه شده است.

وی هدف از ایجاد این اداره را زیربنایی حقوقی برای زمین‌داری عصری خواند و گفت، متخصصین ملی و بین‌المللی در این اداره استخدام شوند.

سپس رییس جمهور غنی، پیشنهاد رئیس این اداره را در خصوص ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین، منظور کرده است. همچنان در نشست مذکور، شعیب تیموری، معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور ایجاد سیستم جدید جمع‌آوری محصول وثایق و محصول فیصله‌های محاکم را مطرح کرده است.

وی گفت که وزارت مالیه، ستره محکمه و بانک مرکزی، روی طرزالعمل جمع‌آوری محصول وثایق و محصول فیصله‌های محاکم کار کرده و ما می‌خواهیم عواید به شکل جدی جمع آوری شود و از تعرفه های کاغذی که سبب حیف و میل شدن عواید می گردد، جلوگیری شود.

به گفته تیموری، یک کمیته زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری با نهادهای مربوطه ایجاد شود، تا روی جمع‌آوری محصول وثایق و محصول فیصله‌های محاکم بحث صورت گیرد.

سپس رییس جمهور غنی گفت، باید طی چهار سال آینده، یک اسناد واضح در رابطه به جمع‌آوری عواید وجود داشته باشد و سرپرست جدید وزارت مخابرات بخش زیاد سیستم‌ها را الکترونیکی ساخته که در جمع‌آوری عواید کمک می‌کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6589