بیست و یکمین نشست شورای عالی توسعه شهری با حضور رییس جمهور برگزار شد

جلسه شورای عالی توسعۀ شهری رئیس‌جمهور شام روز گذشته در ماشین‌خانۀ شهر کابل دایر گردید و در آن روی طرح بهبود اطراف دریای کابل، گزارش پیشرفت کامپلکس اداری ساحۀ دارالامان و پروژه های زودرس با ساساکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صنا ، رئیس‌جمهور گفت : ساحۀ ماشین‌خانۀ کابل، یکی از نقاط عمدۀ تفریحی شهر کابل در گذشته بود و از ساحات عمدۀ میراث‌های فرهنگی ماست. رئیس‌جمهور با اشاره بر اینکه ساحۀ متذکره مربوط وزارت دفاع ملی بود و فعلاً تخلیه شده است، گفت که باید مهندسی تاریخی این ساحه حفظ گردیده و حدود و نوع فعالیت در آن مشخص شود و همچنان ساحۀ ماشین‌خانه و اطراف دریای کابل، باید به ساحۀ منظم و منبع عایداتی مبدل شوند.

وی افزود : در این ساحه باید بخش‌های برای فعالیت‌های فرهنگی، کنفرانس‌ها، کتاب فروشی، نشست‌های فرهنگی و تیاتر و همچنان مارکیت دوامدار برای تولیدات زنان مبتکر، ایجاد گردد.

رئیس‌جمهور همچنین گفت : سروی سرک از دهمزنگ تا دارالامان انجام شده و به مرحلۀ دیزاین رسیده است، این ضرورت به مطالعۀ دقیق دارد و باید دقت کنیم تا تهداب اساسی را بگذاریم.

وی تصریح کرد: شهر کابل نیاز دارد که منظم و منسجم گردد و در آن ساحات تجارتی، کامپلکس‌های صحی و فرهنگی و ساحات سبز مشخص شود تا این شهر را به یک پایتخت منظم مبدل کنیم.

محمد اشرف غنی، بر حفظ و احیای ساحات تاریخی تاکید کرده، گفت که مردم کابل باید ملکیت‌های دوامدار داشته باشند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24136