تفاهمنامه ای به منظور اشتغال زایی برای عودت کنندگان امضا شد

تفاهمنامه اشتغال زایی برای عودت کنندگان در مرکز رسانه های حکومت توسط سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی، خانم سومیترا موکرجی رئیس اداره کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) در افغانستان، با حضور نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی درین مورد گفت که بر اساس این تفاهمنامه، که ارزش آن به ۱۳ میلیون یورو می رسد، به افراد عودت کننده و بیجاشده آموزش مسلکی صورت میگیرد و بعد از فراغت شان با توزیع ابزار کار زمینه اشتغال زایی به آنان فراهم می گردد.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت که در سال ۲۰۱۶ وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور جذب ۷۸ میلیون یورو کمک برای افغانستان، با اتحادیه اروپا به امضا رساند که ۱۸ میلیون آن قبلا به اداره سازمان بین المللی مهاجرت داده شده، ۱۳ میلیون یورو دیگر آن امروز از طریق بر اساس این تفاهمنامه، کمک شده و متباقی آن از طریق وزارت مالیه در بودجه افغانستان افزود خواهد شد.

همچنان نماینده اتحادیه اروپا تعهد نمود که ۱۲۴ میلیون یوروی دیگر را نیز به افغانستان کمک می نماید که برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به مصرف خواهد رسید.

گفتنی است، بر اساس تفاهمنامه امضا شده، در ۱۲ ولایت کشور به عودت کنندگان و بیجاشدگان زمینه آموزش های حرفوی و اشتغال فراهم می گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17593