سه تن از کارکنان د افغانستان برشنا شرکت محاکمه شدند

این سه تن به جرم غدر از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، دیروز سه‌شنبه ۲۲ حوت سال روان خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در این جلسۀ قضایی، شفیق الله آمر پیشین تهیه و تدارکات د افغانستان برشنا شرکت و مشاور برحال این ریاست، محمدحسیب کارکن برحال در بخش تجارتی وعبدالغفار کارمند برحال بخش عملیاتی و اعضای هیأت ارزیابی ریاست د افغانستان برشنا شرکت محاکمه شدند.

هیأت قضایی این جلسه افراد یاد شده را به جرم غدر، مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۳۹۵ و مواد ۱۷، ۵۸ و ۲۱۵ کود جزا به هشت- هشت ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

بر اساس صورت دعوای څارنوال موظف، این سه تن مکلف به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ افغانی جبران خساره به دولت شناخته شده بودند؛ اما به گفتۀ رئیس قضایی این جلسه متهمان یاده شده، مکلف به پرداخت جبران خساره به دولت نمی باشند.

هیأت قضایی این جلسه انجنیر شکیب احمد نثار رئیس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت، عبدالرازق صمدی رئیس عمومی برشنا شرکت، احمدشاه ساحل رئیس مالی و اداری و یوسف انوری مسؤولان شرکت امید جلالیان، هیأت معاینه و دیگر اشخاصی که در این قضیه دخالت داشتند را قابل تعقیب عدلی دانست.

این در حالی است که متهمان یاد شده از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به دو- دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24285