شکست طلسم قدرت امریکا در افغانستان 

افغانستان پس از انعقاد پیمان استراتژیک با قدرت ظاهرا جادویی امریکا؛ هر روز بیش تر از پیش با بحران اغتشاش و نا امنی دست به گریبان می‌شود، درعرصه های اداری وامنیتی هر روز بیش از گذشته در گرداب بی عدالتی، نابرابری، ظلم، فساد ناشی ازتعصبات قومی و مذهبی وجنگ فرو میرود، و هر روز جنگ، قساوت و نسل کشی درشکل جدید، بروز نموده امنیت وآرامش را ازجامعه سلب وکشتارهای دسته جمعی اعم از زن، مرد، اطفال معصوم وجوانان به فجیع ترین وضعیت قربانی می‌گیرد.
درعین حالیکه تعهد امریکایی ها دفاع ازمردم وسرزمین افغانستان، تامین امنیت و برقراری صلح در این کشور بوده وامریکائی ها قدرت و امکانات نظامی ، تکنولوژی جنگی وتسلیحاتی اش را از قبیل طیارات بی سرنشین، راکت ها وبمب افگن های رهبری شده، پرتو افگن، وسلاح های لیزری قابل کنترول و هدایت بعنوان نشانه های مهم وآشکارقدرت معجز آرا به رخ جهان کشیده وادعائی مدیریت اوضاع دنیارا درسر می پروراند.
اماشاریدگی وضعیت امنیتی وجنگ درافغانستان نمایانگر دونوع دیدگاه شده است.
۱- امریکایی ها از راه تقلب و دغل بازی جنگ افغانستان را به عنوان وسیله ای سرگرمی و بازی سیاسی نگریسته عمدأ گروهای تروریستی را در نقاط مورد نظر شان تقویه وجابجا می‌نماید تا رقبای منطقوی شان را بچالش بکشد.
۲ – یا اینکه طلسم قدرت و توانائی های فنی و تکنیکی امریکایی ها را گروهای تروریستی ، دهشت افگن وقاتل با استفاده از شرایط جغرافیائی و کاربرد تکتیک های پارتیزانی درهم شکسته وبزانو در آورده است.
بنا بر این برداشت ها از ظاهر وضعیت نمایانگر اینست که امریکائی ها به گونه‌ای با همدستی حکو مت افغا نستان مردم را در طناب فریب ونیرنگ کشیده یک عده ای مشخص را بر مبنای تبعیض وتعصب وانگیزه های بیرونی در معرض نسل کشی بطور نژادی و کتلوی قرار داده اند.
بهر حال فاجعه ای سنگین بشری در میرزاولنگ نشان میدهد که وضعیت به این گونه قابل تحمل نیست.
لذا رهبران، بزرگان وپیشاهنگ‌ها مردم باید بخود تکان و تلنگری داده، دست به یک سلسله اقدامات عملی برای وقایه ای مردمش از خطر نسل کشی بزند. یا از امریکا ودولت متقلب ومتعصب تعهد جدی دفاع وتا مین امنیت مردم را بگیرد ودولت را ملزم نماید که قوت ها و مراکز دفاعی در ساحات آسیب پذیر و تحت تهدید ایجاد و افراز کنند . و یا از طروق دیگر مانند تهیه نیرو های دفاعی مردمی وتوسل به کشورهای منطقه که مورد هدف این چنین سیاست مکارانه وفریب کارانه امریکائی ها و حلقات فاشیستی داخلی قرار دارد راه نجات مردم خویش راجستجونماید.
دیدیم که نیروهای دولتی در میرزاولنگ تادفن اجساد شهدای مردم هم توقف نکرد وبدون کدام تدابیر امنیتی منطقه راتخلیه کرد، باوجودیکه طالبان از ارتفاعات بالای مردم مسلط است. واحتمال تکرار فاجعه بزرگتر بالای این مردم بی دفاع بزودی حتمی است.

هاتف کوهستانی ــ خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6553