پولیس زابل یک خبرنگار را لت و کوب کرد!

انورالله انوری خبرنگار خبرگزاری دولتی باختر در ولایت زابل حین برگشت از وظیفه در عقب دروازه ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت توسط محافظین قوماندان امنیه زابل مورد لت و کوب قرار گرفت و به قوماندانی امنیه انتقال داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، نورالبشر رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل، عملکرد پولیس ولایت زابل را غیر قانونی خواند.

یافته های فدراسیون ژورنالیستان نشان میدهد که نشر و پست بعضی گزارشات مربوط به پولیس، قوماندان امنیه آن ولایت را بر آشفته ساخته و باعث این اقدام و عملکرد غیر قانونی وی گردیده است.

این فدراسیون خاطرنشان کرده که قوماندان امنیه زابل با این عملکردش تخطی صریح از ماده سی و چهارم قانون اساسی؛ «آزادی بیان از تعرض مصوون است» و بند چهارم ماده چهل سوم قانون رسانه های همگانی؛ «احاله تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی از وظایف کمیسیون رسانه های همگانی است»، نموده است.

فدراسیون ژورنالیستان از وزارت امور داخله تقاضا نموده تا قوماندان امنیه ولایت زابل و محافظینش را که در بد رفتاری، لت و کوب و نظارت غیر قانونی آقای انورالله انوری دخیل اند، جهت تحقیق به ارگان های عدلی معرفی نماید.

این فدراسیون از مقام های دادستانی کل افغانستان نیز خواسته تا این قضیه را بررسی نماید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

41 − = 37

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48013