خدمات بهتر برای حجاج افغان

مسئولان می گویند که در سال جاری، قراردادهای اسکان، اعاشه و ترانسپورت زمینی برای حجاج افغانی به رویت اسناد معیاری و در با نظرداشت کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «احمدبلال قاری‌زاده» رئیس دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی و رئیس هیئت مختلطِ مؤظف برای قراردادهای تدارک اسکان، اعاشه و ترانسپورت زمینی در عربستان سعودی برای حجاج افغان، گزارش عقد قراردادها و فراهم‌آوری سهولت‌های بیشتر برای حجاج از طریق عقد قراردادهای مناسب‌تر را به این کمیسیون ارایه نمود.

وی افزود که در سال جاری، قراردادهای اسکان، اعاشه و ترانسپورت زمینی برای حجاج افغانی به رویت اسناد معیاری و در با نظرداشت کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر صورت گرفته است.

قاری‎زاده علاوه ‎کرد که امسال در مراسم حجاج موقعیت بهتر اسکان، اعاشه مطلوب و ترانسپورت زمینی عصری برای حجاج قرارداد شده است.

وی تصریح کرد که در این قراردادها حدود ۱,۶ میلیون دالر کاهش و صرفه‌جویی صورت گرفته با وجودی‌که مالیه در عربستان بلند رفته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31773