دو تن به اتهام پول‌شویی به گونه علنی محاکمه شدند

دو تن از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام پول‌شویی، روز سه‌شنبه ۱۹ سرطان، به گونه علنی محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا، در این جلسه قضایی، عزت­ الله صراف و نور حبیب شاگرد صراف واقع شهرک تورخم ولایت ننگرهار، مورد محاکمه قرار گرفتند.

به نقل از خبرنامه لوی سارنوالی، هیأت قضایی این جلسه، این دو تن را به اتهام وارد نمودن غیر قانونی مبلغ یک میلیون و ۷۵۰۰۰ ریال سعودی، مطابق فقرۀ اول مادۀ ۵۰۵ کود جزا با رعایت مادۀ ۵۷ و فقرۀ اول مادۀ ۱۷ قانون مذکور و فقرۀ اول مادۀ ۲۳۷ قانون اجراآت جزایی، هر یک را به هفت – هفت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

هم‌چنان بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسۀ، پول یاد شده نیز از آنان مصادره گردد.

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصله نهایی نبوده، در صورت عدم قناعت متهمان، حق استیناف خواهی آنان، محفوظ می‌باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36958