معاش ۲۰ هزار پولیس بزودی پرداخت می شود

وزیر امور داخله با بیان اینکه تأخیر در پرداخت معاش منسوبین پولیس که مصروف نبرد با تروریستان هستند٬ پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «ویس احمد برمک» وزیر امور داخله با شماری از سفرای کشور های حامی وزارت امورداخله و مسئولین برنامه انکشافی سازمان ملل متحد “UNDP” دیدار و روی چگونگی پرداخت به موقع معاشات نیروهای پولیس ملی، روند ثبت و راجستر این نیروها به طور حضوری و فزیکی از طریق سیستم “اپس” و برخی موارد دیگر بحث و گفتگو نمودند.

وزیر امورداخله، تاخیر در پرداخت معاشات آنعده منسوبین و سربازانی را که در ولایات کشور مصروف نبرد علیه ترویستان میباشند، برای وزارت امورداخله قابل تحمل ندانسته، از نمایندگان کشور های حامی وزارت امورداخله خواست تا در این راستا وزارت امورداخله همکاری نمایند.

برمک بعضی نواقص و کاستی ها را در ادارات این وزارت از گذشته دانسته گفت که رهبری وزارت امورداخله در حال حاضر روی آوردن اصلاحات تمرکز نموده است و این روند در تمام سطوح این وزارت در حال اجرا می باشد.

وی دلیل تأخیر در اجرای معاشات بیشتر از بیست هزار تن پرسونل پولیس را نواقص در جریان خانه پری فورم های ثبت و راجستر پرسونل از طریق سیستم «اپس» دانسته و به مسئولین دستور داد تا هرچی عاجل به این مشکل رسیدگی نموده و معاشات آنان را الی رفع این مشکل، از کود دیگری، اجرا نمایند.

پروسه موجودی قوای پولیس ملی سیستم «اپس»از ماه عقرب سال پار، به هدف شناسایی و تصفیه افراد خیالی از صفوف نیروهای پولیس ملی در مرکز و ولایات کشور آغاز گردیده و تا اکنون بیشتر از ۹۵ فیصد این نیروها بطور فزیکی و حضوری ثبت و راجستر این سیستم گردیده اند و قرار است تا دو الی سه ماه بعد، کار این پروسه تکمیل و نهایی گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33198