۷۰ هزار خانه در بلخ ملکیت غیر رسمی دارد

برنامه به هدف توزیع تصدیقه نامه های کمیته های محلی زمین در ولایت بلخ برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ از یک سال بدینسو در این ولایت روند بررسی برای توضیع سند ملکیت از سوی اداره اراضی افغانستان آغاز شده است.

«شیر شاه هوتک» رییس اراضی ولایت بلخ میگویید که این بررسی ها نشان میدهد که ۷۰هزار خانه در سطح این ولایت ملکیت غیر رسمی دارد و مستحقین آن نیز شناسای شده است.

او میگوییدکه قرار است در آینده نزدیک با حضور رییس جمهور ۸۰۰ هزار سند ملکیت برای پنج ناحیه مزار توزیع شود وبرای ۷۰هزار خانواده یاد شده در مرحله بعدی سند ملکیت توزیع خواهد شد.

از سوی هم اکرم سلام مشاور ارشد ریاست ارضی افغانستان از آغاز روند توضیح سند ملکیت برای شهروندان شش زون کشور خبر داده میگویید این اسناد برای پنج سال اعتبار دارد.

در همین حال اسحاق رهگذر والی ولایت بلخ میگویید: بر رعایت صداقت و دقت در روند بررسی توزیع سند ملکیت از سوی مسئولین اراضی ونماینده های نواحی ده گانه شهر مزار وباشنده گان این نواحی تاّکید دارد.

مسئولان در ریاست اراضی بلخ همچنان از استرداد ۱۲۱هزار جریب زمین طی سالهای اخیر از چنگ غاصبان خبر میدهد.

به گفته مسئولان غاصبان زمین در نواحی مختلف شهر مزار شریف به صورت غیر قانونی شهرک وساحات رهایشی ساخته بودند که شناسای شدند و زمین ها از گیر آنان بیرون شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=38123