افزایش نا امنی و قتل های مشکوک در شهر قندوز

شماری از اعضاى شورای ولايتی و شهروندان شهر قندوز، نسبت به افزايش جرايم جنايى و قتل های مشکوک در اين ولايت ابراز نگرانی کرده، از نيروهاى امنيتى مى خواهند تا در بهبود وضعيت امنيتى بيشتر تلاش نمايند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ربانی ربانی عضو شورای ولايتی قندوز گفت که در يک هفتۀ گذشته، هفت مورد قتل به شکل مرموز در شهر قندوز صورت گرفته، که اين وضعيت باعث نگرانى جدى شهروندان اين ولايت شده است.

وى افزود: در يک هفته ۷قتل مرموز صورت گرفته او هم در زير ريش حکومت داران ما، وگفته مى شود ۴ قتل توسط تفنگچۀ خفکن صورت گرفته، که خيلی وضعيت شکننده و وضعيت نگران کننده است و مردم قندوز به حالت تشويش به سر ميبرد.

موصوف علاوه کردکه مخالفان مسلح، افزايش جرايم بخصوص قتل و ترور، نگرانى جدى به شمار مى رود.

جنت گل باشنده شهر قندوز نيز از قتل های چند روز اخير در نقاط مرکزى شهر قندوز ابراز نگرانى کرده و مسوولين امنيتى را به بی توجهی متهم کرد.

وى گفت: از چند روز بدينسو، چندين مورد قتل صورت گرفته است و به شکل مرموز افراد کشته شده اند وعوامل آن هم تا هنوز معلوم نيست؛ ما جدی نگرانی خود را ابراز ميداريم؛ اگر دولت امنيت ما را گرفته نمى تواند ما خود ما اقدام کنيم.

ازسويی هم مل پاسوال عبدالحميد حميدی قوماندان امنيه قندوز گفت که در قسمت قضاياى قتل و ترور که درچند روز گذشته رخ داه است، انکشافات صورت گرفته و تدابير جدى در شهر قندوز براى تامين امنيت شهروندان اتخاذ گرديده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2910