آلمان روند اخراج پناهجویان را تسریع می کند

وزیر امور داخله آلمان، طرح برنامه ها برای نظم بخشیدن به کشور، از جمله مسئله پذیرش پناهندگان را به حکومت این کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا، وزیر آینده کشور، هورشت زیهوفر، برنامۀ را برای نظم بخشیدن به کشور و از جمله مسئله پذیرش پناهندگان و سرعت بخشیدن به روند اخراج پناهجویان رد شده را به حکومت این کشور ارائه کرده که درهفته آینده تصویب خواهد شد.

هورشت زیهوفر گفت: ” ما می‌خواهیم یک کشور جهان میهنی و لیبرال باقی بمانیم اگر صحبت در باره حافظت از شهروندان کشور می یاد در این صورت به یک دولت قوی نیاز داریم من از حافظت شهروندان این کشور مراقبت می‌کنم”.

بایرن یکی از مناطق آلمان است که در سال ۲۰۱۵ به تعداد زیادی از پناهندگان را تجربه کرده بود و یکی از امن ترین مناطق در اروپا حساب می‌شود. زیهوفر گفته است باید این امکان برای تمام مناطق المان میسرشود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24074