کار ساخت نخستین کلپ ورزشی برای بانوان در غزنی آغاز شد

کار ساخت نخستین کلپ ورزشی برای بانوان در غزنی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این نخستین جمنازیوم ورزشی برای بانوان در این ولایت می‌باشد که از سوی ریاست امور زنان غزنی ، در محوطه باغ زنان این ولایت ساخته می‌شود.

سنگ تهداب جمنازیم ورزشی بانوان با حضور داشت شماری از مقامات دولتی و نماینده های مردم در شورای ولایتی و رئیس امور زنان به زمین گذاشته شد.

«وحیدالله کلیمزی» والی غزنی حین افتتاح شروع کار این پروژه بیان داشت که با فعال شدن این جمنازیوم زمینه‌های امن و مصئون ورزشی برای بانوان در غزنی فراهم می‌شود و استعدادهای پنهان در زمینه‌های ورزش به بالندگی خواهند رسید.

والی غزنی گفت که جمنازیوم یاد شده در بستر ۱۴۰ متر مربع زمین در باغ زنانه،با هزینه ۱۷ میلیون و ۸ صد و ۹۲ هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت امور زنان کشور با در نظر داشت تمامی ضرورت‌ها به صورت معیاری ساخته می‌شود.

از سوی دیگر «شکریه ولی» رییس امور زنان غزنی با ابراز خوشی در زمینه رشد و گسترش ورزش بین بانوان در غزنی، بیان داشت که با به سر رسیدن این مرکز ورزشی بانوان این ولایت به راحتی می‌توانند در آن ورزش نمایند و همچنان مسابقات شان را به صورت امن و مصئون برگزار نمایند.

پیش از این دختران در غزنی عمده ترین مشکل شان را در بخش ورزش نبود جای مناسب عنوان می‌نمودند و خواستار فراهم شدن زمینه بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36945