ایجاد دواخانه های زنجیره ای در کشور

وزارت صحت عامه به منظور بالا بردن سطح کیفیت ادویه در کشور، شرطنامه ایجاد دواخانه های زنجره ای را معرفی نمود که تحت هر زنجیره حداقل ۵۰۰ دواخانه (۳۰٪ دواخانه جدید و ۷۰٪ دواخانه های موجود) قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صنا ،فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت: بازرسی دواخانه های کشور به شکل انفرادی برای سکتور صحت یک کار دشوار و زمان گیر است و با ایجاد دواخانه های زنجیره ای ما میتوانیم که تمام دواخانه ها را به گونه بهتر بازرسی نماییم و این طرح طور طراحی شده است که هر زنجیره در برابر هر نوع تخطی پنجصد دواخانه در نزد وزارت صحت عامه مسئول میباشد.

فیروز گفت: تمام دواخانه های زنجیره توسط یک سیستم واحد پیشرفته مدیریت و بازرسی میگردد و علاوه برآن، با داشتن سیستم های الکترونیکی پیشرفته و فارمسستان مسلکی، دوا های کمپنی های معتبر جهان را به مردم عرضه خواهد نمود. همچنان قرار است ۱۶ زنجیره با در نظر داشت اصل عدل و مساوات در سراسر کشور به‌شمول ساحات دوردست نظر به نفوس و نیازمندی در پانزده سال اینده ایجاد گردد، که ازآنجمله هفت زنجیره آن در طی سال جدید ایجاد میگردد.

وزارت صحت عامه بعد از ایجاد اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی توانسته است تا یک سلسله تغییرات اساسی را در جهت کنترل ادویه در بازار های کشور به میان آورد که از آنجمله، تهداب گذاری لابراتوار های معیاری برای کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی در مرکز و چهار ولایات حوزوی کشور، ایجاد شرکت های سهامی برای تولید و تورید ادویه، بازرسی و نظارت بیشتر و بهتر از تاسیسات دوایی، ارایه طرح و هماهنگی با سکتور های ذیربط جهت جلوگیری از قاچاق ادویه و آغاز پروسه ثبت نوعیت ادویه و محصولات صحی میباشند.

توزیع عادلانه دواخانه ها، موجودیت یک فارمسست در هر دواخانه، جلوگیری از فروش ادویه بدون نسخه داکتر، پیش پرداخت پانزده میلیون افغانی از سوی مسئول هر زنجیره، دسترسی به ادویه باکیفیت و خدمات دواخانه ای پیشرفته به قیمت مناسب، جلوگیری از تعدد برند های دوایی در کشور، درج قیمت فروش ادویه روی بسته بندی دواها، جلوگیری ازتولید و مصرف ادویه قاچاقی وتقلبی، تنظیم و کنترل بهتر از پخش و توزیع ادویه و افزایش سطح عواید ملی از جمله موارد عمده این شرطنامه می باشند.

قابل ذکر است، شرطنامه نامبرده بنابر پیشنهاد وزارت صحت عامه و منظوری کابینه ترتیب و اعلان گردید که متقاضیان میتوانند در طی سه ماه آینده یعنی الی ۲۲ جوزا ۱۳۹۷طرح پیشنهادی شان را به اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی ارایه نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24227