کار سروی و تثبیت زمین برای ترمینل‌های ترانسپورت زمینی در کابل آغاز شد

ادارۀ اراضی افغانستان، از آغاز کار سروی و تثبیت زمین براى ایجاد ترمینل هاى ترانسپورت زمینى در کابل خبر داد.

در خبرنامه این اداره آمده است که در گام نخست، کار سروی و تثبیت زمین را در کابل آغاز کرده و در نظر است در چهار دروازه شمال، شرق، غرب و جنوب پایتخت، زمین مورد ضرورت را تثبیت کند.

خبرنامه می‌افزاید که بعد از اتمام این روند، کار سروی و تثبیت زمین در هشت زون کشور نیز آغاز خواهد شد.

منبع نوشته است که در ساحات مورد نظر، موازی نزدیک به ١۵٠٠ جریب زمین دولتی غرض ایجاد ترمینل های ترانسپورتی تثبیت شده و بعد از منظوری رئیس جمهور، زمین مورد ضرورت برای ایجاد ترمینل های ترانسپورتی، به گونۀ رسمی به وزارت ترانسپورت انتقال می‌یابد.

در خبرنامه آمده است که با ایجاد ترمینل های ترانسپورتی در کشور، سطح عرضۀ خدمات ترانسپورتی بهبود قابل ملاحظه یافته، ازدحام ترافیکی در ساحات شهری تقلیل و باعث جمع آوری عواید به گونۀ شفاف و کاهش سطح فساد اداری در این زمینه خواهد شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=28306