اساسنامۀ عضويت افغانستان در بانك سرمايه گذارى زيربنائى آسيا تصویب شد

اساسنامۀ عضويت افغانستان در بانك سرمايه گذارى زيربنائي آسيا(AIIB) که پروسۀ آن بتاريخ ٣ حمل سال ١٣٩٦ طی سفر اكليل حكيمى، وزير ماليه به چين، آغاز گرديده بود، از سوی ولسى جوگه تصويب شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بانك متذكره در بخشهاى انرژی، ترانسپورت، زراعت، حفظ رشد و توسعه انکشاف اقتصادی و اجتماعی، بحران های مالی، انکشاف زیربنائی در گسترش اتصال و بهبود یکپارچگی منطقه و تمويل پروژه هاى بزرگ زيربنائى با افغانستان همكارى خواهد نمود.

قابل ذکر است که به گفته مسوولان، عضويت افغانستان در اين بانك زمينه انکشاف زیربنائی و رشد اقتصادى را فراهم خواهد نمود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3987