امضای ۵ قرارداد بین شرکت برشنا و شرکت های خصوصی به ارزش ۱۰۵ میلیون افغانی

قرار داد دیوار احاطوی جهت امنیت بهتر بند برق نغلو، تدارک تجهیزات مورد ضرورت سب ستیشن پلچرخی، تدارک ۲۴ پایه کپستر بانک مورد ضرورت کابل برشنا، اعمار تعمیر اداری مرکز پروان برشنا، تهیه و تدارک ۱۷ پایه ترانسفارمر های مختلف النوع مورد ضرورت ننگرهار برشنا بین برشنا و شرکت های خصوصی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پروژه نخست که شامل دیوار احاطوی جهت امنیت بهتر بند برق نغلو میباشد، قرار داد آن میان د افغانستان برشنا شرکت، و کمپنی باختر ستانکزی به ارزش ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ افغانی امضاء گردید.

پروژه دوم که شامل تدارک تجهیزات مورد ضرورت سب ستیشن پلچرخی و توسعه آن بوده، قرار داد آن با کمپنی Sam electric corps ltd به ارزش ۲۲,۵۰۵,۲۴۰ افغانی عقد گردید.

پروژه سوم شامل تدارک ۲۴ پایه کپستر بانک مورد ضرورت کابل برشنا بوده، که قرار داد این پروژه، فی مابین شرکت برشنا و شرکت سم الکتریک کارپس لمتید به قیمت ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ افغانی جهت کاهش ضایعات برق در ولایت کابل به امضاء رسانیده شد.
پروژه چهارم که در آن اعمار تعمیر اداری مرکز پروان برشنا شامل میباشد، پروژه متذکره ۲۲,۳۴۳,۸۸۹ افغانی هزینه بر میدارد که قرار داد آن همراه با شرکت ساختمانی هانست امریکن و برشنا عقد شد.

پروژه اخیر شامل تهیه و تدارک ۱۷ پایه ترانسفارمر های مختلف النوع مورد ضرورت برأی ریاست ننگرهار برشنا جهت توسعه برق در این ولایت بوده، که قرار داد پروژه نامبرده به ارزش ۸,۵۰۰,۰۰۰ افغانی با شرکت پسران حاجی محمد غنی لمتید و د افغانستان برشنا شرکت امضاء گردید.

قابل یادآوریست که پول پروژه های فوق الذکر از بودجه د افغانستان برښنا شرکت پرداخت میگردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27706