بانک مرکزی ۱۵ میلیون یورو را به فروش می رساند

بانک مرکزی مبلغ ۱۵ میلیون یورو را امروز دوشنبه (اول اسد) بطور لیلام به فروش می رساند.

به گزارش خبرگزاری صنا، بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام کرد که به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانک های تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون‌های د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.

برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را الی ختم یک روز تصفیه نمایند.

همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شان را تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند و در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شان را در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.

قابل یادآوری است که مزایده کنندگان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده را تقاضا کنند..

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=38139