تاکید اشرف غنی بر صنعتی شدن کاپیسا

اشرف غنی در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری تاکید کرد که زراعتی شدن و صنعتی شدن کاپیسا باید با همدیگر ارتباط داده شود و زمینۀ جهت دادن آن به طرف ایجاد یک شهر، فراهم گردد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در این جلسه تصریح کرد که در بخش سروی و دیزاین سرک ها با وزارت فواید عامه صحبت گردد تا تمام مسایل تخنیکی به صورت اساسی در نظر گرفته شود و بعداً در مورد آن تصمیم اتخاذ گردد.

رئیس جمهور غنی از فعالیت های مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت های شهر و طرح آن مرکز استقبال کرده، گفت: ضرورت واضح است که سرمایه بشری خود را در بخش های مختلف مشخص بسازیم و از آن استفاده اعظمی کنیم.

وی افزود که شما با یک مودل مالی مشخص، نورم های استخدام، هویت حقوقی مشخص شدۀ این مرکز و چگونگی تحقیقات و بررسی از آن بیایید تا دولت بر اساس آن، بودجه در نظر بگیرد.

غنی افزود که ولایت کاپیسا فاقد یک شهر است و مرکز آن محمود راقی یک کامپلکس اداری است که شهر گفته نمی شود.

وی تاکید کرد که فهرست واضح زمین های دولتی در آن ولایت ترتیب شود و ادارۀ اراضی در همکاری با این ولایت روی نوع استفاده از زمین ها به نتیجه برسند.

اشرف غنی خاطرنشان کرد که زراعتی شدن و صنعتی شدن کاپیسا باید با همدیگر ارتباط داده شود و زمینۀ جهت دادن آن به طرف ایجاد یک شهر، فراهم گردد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

71 − 62 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44274