خانه جامعه علمای افغانستان

جامعه علمای افغانستان

امضای شما برای ما ارزشی ندارد

رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت: رییس جمهور اشرف غنی پیش نویس قانون جزا را بدون بررسی و تصویب پارلمان، امضا نموده و آن...

اختلافات مذهبی در افغانستان وجود ندارد و شیعه و سنی باهم برادر اند

شورای سرتاسری علمای افغانستان می‌گوید که دشمنان در صدد ایجاد تفرقه مذهبی در افغانستان هستند اما اختلافات مذهبی در افغانستان وجود ندارد و شیعه...

مجمع علما خواهان برخورد قانونی با مسوولان امنیتی شد

مجمع علمای افغانستان حوادث امنیتی اخیر در کشور را غیر قابل توجیه خوانده و از کمیسیون حقیقت‌یاب در پیوند به این رویدادها می‌خواهند که...

مطالب پربازدید