اعتراض نیروهای اردو ملی به توهین به اسما مقدس خدا و حضرت محمد

ده ها تن از منسوبان مرکز تعلیمی نظامی کابل در اعتراض به حک شدن  کلمات مقدس  الله و محمد درجراب های شان، دست به اعتراض زده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با تائید این موضوع   گفت که نزدیک به دوصد تن ازسربازان وبریدملان این مرکز پس ازآن ، دست به راهپیمایى اعتراضى زدند که روى جراب هاى شان که ازسوى یک شرکت قراردادى دراختیارمنسوبان این مرکزتعلیمى قرارداده شده است ، کلمات مقدس الله ومحمد را حک شده یافتند .

وزیرى افزود که معترضین براى حدود سه ساعت شاهراه کابل – جلال آباد را به ترافیک مسدود کرده اند .

سخنگوى وزارت دفاع ملى درادامه یاد آور شده که قوماندان مرکزى تعلیمى به محل تجمع بریدملان وسربازان معترض رسیده تا درتفاهم با آنها ازانسداد شاهراه جلوگیرى نماید .

وى افزود که رهبرى این وزارت مصمم است تا هرچه زود تردرزمینه ، تحقیقات را آغاز وعامل این موضوع مشخص ومطابق قانون مجازات گردد .

محمد عزیز هوتک باشندۀ قریه هوت خیل شهرکابل گفت که ده ها تن ازسربازان وبریدملان مرکز تعلیمى درحالیکه نعره هاى  الله اکبر را سرداده با گفتن  مرگ به مغرضین و مرگ بر دشمنان اسلام دست به راهپیمایى زده وشاهراه عمومى کابل – جلال آباد را به روى ترافیک بسته اند .

موصوف همچنان خاطرنشان کرد که صدها عراده واسطه ازهردو مسیر دراین شاهراه متوقف بوده ومسافران درهواى گرم با مشکلات مواجه اند .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6239