تشریح برنامه های مرکز اطلاعات و امنیت مردمی

رئیس پیشین امنیت ملی کشور می گوید که مرکز اطلاعات و امنیت مردمی با اتکا به مهارت های خاص ، تکنالوژی و حمایت حقوقی ، معنوی و سیاسی دولت خواهند توانست یک ساحه نمونه از دید اطلاعاتی و امنیتی ایجاد نماید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «امرالله صالح» رئیس پیشین امنیت ملی که برنامه های مرکز اطلاعات و امنیت مردمی را به شماری از باشندگان غرب کابل تشریح می کرد، گفت که مرکز اطلاعات و امنیت مردمی با اتکا به مهارت های خاص ، تکنالوژی و حمایت حقوقی ، معنوی و سیاسی دولت خواهند توانست یک ساحه نمونه از دید اطلاعاتی و امنیتی ایجاد نماید.

صالح افزود: برخلاف انتباهی که ایجاد شده است درین طرح توزیع سلاح شامل نیست ، امنیت فزیکی و علنی شامل نیست ، درخواست پول و وسایل از دولت شامل نیست. پایه های اساسی این طرح ایجاد هسته های توانمند و با مهارت است که بتوانند در درون دشمن رخنه نمایند و توانایی اقدام پیشگیرانه را داشته باشند. در ضمن باید وضاحت بدهم که تمام تشکیل این هسته که به سه بخش جمع آوری ، تحلیل و اقدام محدود می شود به صد تن نمی رسد. اما این ده ها نفر با اتکا به مهارت های خاص ، تکنالوژی و حمایت حقوقی ، معنوی و سیاسی دولت خواهند توانست یک ساحه نمونه از دید اطلاعاتی و امنیتی ایجاد نمایند.

وی تصریح کرد که ایجاد لایه رضا کار در سراسر افغانستان و حتی فراتر از آن نیروی اساسی “مام ” را تشکیل خواهد داد. مردم انگیزه دارند ، دسترسی دارند ، شهامت فعالیت را دارند و “مام” باید بتواند ازین داشته های اساسی استفاده مسلکی نموده و بخشی از فعالیت دشمن را با توسل به اقدام پیشگیرانه خنثا سازد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 3

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43911