شبکه حقانی بنام داعش حملات تروریستی انجام می‌دهد

وزارت دفاع ملی می گوید که گروه حقانی به خاطر این که فشارهای امریکا بر پاکستان را کم کند، حمله هایش را در افغانستان زیر نام داعش انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که حمله های بزرگ در شهرها از سوی شبکۀ حقانی انجام می شوند و این گروه برای این که پاکستان زیر فشار جامعۀ جهانی قرار نگیرد، این حمله ها را زیر نام داعش انجام می دهد.
وزیری تأکید دارد که هدف دیگر شبکۀ حقانی برای این کار، جلب توجه ایران و روسیه برای حمایت از طالبان در افغانستان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17994