غنی: جنگ امروز، جنگ استخباراتی و ضد مردم ما است

رئیس جمهور اظهار داشت که امنیت ملی افغانستان به تمام ملت تعلق دارد، هیچگونه سیاست کوچک، حزبی، قومی و سمتی در آن جای ندارد و شما به تمام افغانستان تعلق دارید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با هیأت رهبری و منسوبین ریاست عمومی امنیت گفت که امنیت ملی افغانستان به تمام ملت تعلق دارد، هیچگونه سیاست کوچک، حزبی، قومی و سمتی در آن جای ندارد و شما به تمام افغانستان تعلق دارید.

غنی افزود که منسوبین امنیت ملی گمنام نیستند، بلکه بیدار، هوشیار، متعهد و به این وطن وفادار می باشند.

رئیس جمهور کشور گفت که جان، حیثیت و تمامیت ارضی مردم افغانستان مرتبط به تحلیل می‌باشد و نتیجۀ اقدامات شما است که مصئونیت مردم افغانستان، استقلال و زمینه برای پایان‌دادن بحران و ناامنی چهل ساله، فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد که امنیت ملی افغانستان به تمام ملت تعلق دارد، هیچگونه سیاست کوچک، حزبی، قومی و سمتی در آن جای ندارد و شما به تمام افغانستان تعلق دارید.

رئیس جمهور غنی گفت که شما در طول عمر تان متعلق به امنیت ملی هستید و مصئونیت کاری و جانی کارمندان امنیت ملی، اولویت مهم حکومت است و باید اطمینان داشته باشید که پس از تقاعد، امکانات زندگی آبرومندانه و کار در صورت خواهش تان، فراهم می‌شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که رهبری امنیت ملی، یک طرح واضح در زمینۀ مصئونیت پس از تقاعد را ارائه کند و من در این زمینه اقدام اساسی می‌کنم.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اینکه نوع جنگ تغییر کرده است، گفت که امروز جنگ، جنگ استخباراتی و ضد مردم ما می‌باشد.

وی افزود که هدف ما وفاق ملی و مذهبی و ایجاد آیندۀ درخشان مردم افغانستان و همچنان هدف ما این است که افغانستان دوباره به پایگاه تروریزم بین‌المللی و بی‌ثباتی منطقوی و جهانی مبدل نشود.

رئیس جمهور کشور گفت که ما دوام بحران را نمی‌خواهیم، بلکه ختم آن را می‌خواهیم. وی خاطرنشان کرد که ما در برابر یک میراث بزرگ ملی مسئول هستیم و آن وحدت ملی می‌باشد و رسالت تاریخی ما این است که برای نسل‌های آینده، شرایط بهتر زندگی را فراهم کنیم.

رئیس جمهور افزود: استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، استراتیژی است که مردم افغانستان آن را از ۴۰ سال بدینسو می‌خواستند.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد: امکانات صلح نسبت به هر زمان دیگر بهتر می‌باشد. ماهیت جنگ تغییر کرده است و نیروهای امنیتی و دفاعی نشان دادند که جای قوای بین‌المللی پیشرفته و مجهز را پُر کرده اند و با گذشت هر روز، توانایی آن‌ها بیشتر می‌گردد. سوال اینجاست که آیا می‌خواهید در زمانی که به صلح نزدیک هستیم، خود را در انزوا قرار دهیم، بدیل دوم چه است، آیا از جهان می‌خواهید که یکبار دیگر صد هزار سرباز بفرستد، چه کسی این را می‌خواهد؟

وی خاطرنشان کرد: شماری در منطقه می‌خواهند که ارتباطات بین‌المللی ما را از بین ببرند، آنچه را که به عقل و قربانی به دست آورده ایم، چرا آن را با احساسات از دست دهیم؟

رئیس جمهور به منسوبین امنیت ملی اطمینان داد که این کشور پس از برقراری صلح نیز به شما نیاز دارد و ما از هیچگونه سرمایه‌گذاری در امنیت ملی کشور دریغ نخواهیم ورزید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43609