تاکید وزیر داخله بر پرداخت هرچه عاجل معاشات پولیس در دیدار با قوماندان نیروهاى ناتو

وزیر امور داخلۀ کشور، در دیدار با قوماندان نیروهاى ناتو مستقر در افغانستان، ضمن گفتگو در مورد امنیت انتخابات، روی پرداخت بدون تاخیر معاشات پولیس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در خبرنامۀ مطبوعاتى وزارت امور داخله آمده است که این دیدار روز گذشته (۵ جوزا) در مقر وزارت داخله، میان ویس احمد برمک و جنرال نیکولسن، صورت گرفته است.

منبع افزوده است که دراین دیدار، دو طرف برعلاوه سایر موضوعات، روی تادیۀ معاشات نیروهای پولیس ملی نیز صحبت نمودند.

وزیر امورداخله با تاکید بر پرداخت هرچه عاجل معاشات پولیس ملی گفت که رهبری این وزارت تلاش دارد تا در پرداخت معاشات پولیس به خصوص آنعده از نیروهایی که در حالت ناگوار جنگ در مقابل دشمنان قرار دارند، مشکل رونمانگردد و در عین زمان روی تطبیق سیستم های شفاف کار جریان دارد.

منبع افزوده است که سپس جنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو، حمایت خویش را در جهت تسریع روند تادیه معاشات منسوبان پولیس بیان داشت.

همچنان در این دیدار، طرفین روی برخی موارد دیگر از جمله ازدیاد معاشات پولیس ملی، میکانیزم تقاعد این نیروها و تامین امنیت انتخابات صحبت نمودند.

در خبرنامه آمده است که در اخیر تصمیم برآن شد که دونرهای حامی وزارت امورداخله، در هماهنگی با قوماندانی حمایت قاطع، سیستم را طوری تنظیم نمایند که در آینده در پرداخت معاشات پولیس، تاخیر و مشکل رونما نگردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31835