خانه جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در سیاه گرد پروان ۲۰۲۴۵۷۳۱_۱۱۷۹۷۵۸۰۰۵۴۶۲۵۷۰_۸۱۸۰۶۶۰۱۱۰۶۹۵۷۳۱۸۸۶_n-300x198

۲۰۲۴۵۷۳۱_۱۱۷۹۷۵۸۰۰۵۴۶۲۵۷۰_۸۱۸۰۶۶۰۱۱۰۶۹۵۷۳۱۸۸۶_n-300×198

مطالب پربازدید