حکومت، ۶۳ میلیون دالر در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می دهد

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات می گوید که حکومت تعهد قاطع به این کمیسیون داده است که به زودترین فرصت، ۶۳ میلیون دالر را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ آقای وریماچ تاکید می کند که این ۶۳ میلیون دالر در بخش های خریداری تکنالوژی و تهیه فهرست رای دهندگان به مصرف خواهد رسید.

آقای وریماچ گفت:” تهیه فهرست رای دهندگان نیاز به مصارف عملیاتی دارد که از این بودجه استفاده خواهد شد و نیز، با خریداری تکنالوژی در انتخابات، هزینه انتخاباتی در سال های آینده کاهش می دهد، تا حتی که ممکن است انتخابات های بعدی با هزینه ۵۰ میلیون دالری برگزار شود”.

جمهور نوشت: وی در مورد بودجه کلی انتخابات پارلمانی سال آینده گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بودجه کلی را ۲۱۰ میلیون دالر را تخمین کرده است که مذاکرات جدی کمیسیون مستقل انتخابات با حکومت و جامعه جهانی برای فراهم سازی این بودجه، جریان دارد، انتظار می‌رود که در آینده نه چندان دور، سرنوشت این بودجه برای کمیسیون مشخص شود.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات همچنان بیان داشت که این کمیسیون تمامی نگرانی های خود را مبنی بر تاخیر در فراهم سازی بودجه، با حکومت مطرح کرده است.

به گفته وریماچ، در صورتی که بودجه در زمان مشخص در اختیار کمیسیون قرار نگیرد، تاثیرات منفی بر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی برجای خواهد گذاشت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4117