رئیس جمهور مدال میربچه خان را به معاون عملیاتی فرماندهی حمایت قاطع اعطا کرد

رئیس جمهور کشور طی فرمانی، مدال دولتی غازی میربچه خان را به معاون عملیاتی فرماندهی ماموریت حمایت قاطع اعطا و تفویض کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا، در فرمان آمده‌است که آقای فرهاس در دوران ماموریت خود در چوکات ماموریت حمایت قاطع، خدمات موثر را در بخش‌های مختلف با قوای دفاعی افغانستان به شمول حمایت استراتیژیک، ایجاد تسهیلات، تقویت روابط و مشوره‌های ارزنده انجام داده‌است.

رئیس جمهور شام دیروز در دیدار تودیعی با کریستوفرهاس معاون عملیاتی قوماندانی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، از کارکردها و همکاری‌های او با تفویض مدال دولتی تقدیر کرد.

در مقابل، کریستوفرهاس معاون عملیاتی فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ضمن قدردانی از رئیس جمهور کشور بخاطر اعطای مدال دولتی و ستایش از کارکردهایش، از انجام ماموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرده گفت که همواره مردم افغانستان را به خاطر خواهد داشت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35032