رئیس جدید دارالانشای کمیسیون انتخابات تعیین شد

ریاست دفتر ارگ ریاست جمهوری از تقرری احمدشاه زمانزی به حیث رئیس درالانشای کمیسیون مستقل انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صنا، در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است: طبق فیصله شماره ۱۲ کمیسیون مستقل انتخابات و یادداشت شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۵ آن کمیسیون، از میان لست واجدین شرایط تقرر احمد شاه زمانزی به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات منظور است.

پیش از این امام محمد وریماچ مسوولیت ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را بر عهده داشت. آقای وریماچ به گونه شفاهی از سوی رئیس جمهور برکنار شده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37787