رئیس جمهور غنی رأی داد

رئیس جمهور غنی صبح امروز با اشتراک در روند رأی دهی، رأی خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی با اشتراک در روند رأی دهی، اعلام کرد: از کاندیدان ولسی جرگه به خاطر اینکه در انتخابات خود را کاندید کردند، در مبارزات انتخاباتی سهم گرفتند و مردم را بسیج کردند، تشکر می کنم. این نشاندهندۀ باورمندی به قانون اساسی است.

غنی افزود که نا باوری بود، امروز به باور تبدیل شد، شک و تردید بود، امروز به یقین مبدل شد و انتقاد بود، امروز به همکاری مبدل شد.

وی تصریح کرد که شهدای راه آزادی، از کاندیدان گرفته تا ناظرین، افراد ملکی اعضای خانواده رسانه همه شهدای راه آزادی اند که برای رسیدن به رفاه جان دادند.

رئیس جمهور تأکید کرد که از اعضای کمیسیون انتخابات می خواهم ابراز امتنان کنم، به اساس گزارش که نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان ارائه کرد، از نگاه تخنیکی این موفق ترین ترتیبات بوده که تا حال گرفته شده است.

محمد اشرف غنی گفت که منحیث یک شهروند خواهش من از تمام هموطنان این است که از حق رای خود استفاده کنند و آینده افغانستان را رقم بزنند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − = 13

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46497