پولیس ۳۵ دانشجوی دانشگاه کابل را بازداشت کرد

پولیس کابل می گوید که ۳۵تن از محصلین دانشگاه کابل درپیوند به درگیری روزگذشته دراین پوهنتون بازداشت وتحقیقات از آنها آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، درگیری میان دانشجویان در لیلیه دانشگاه کابل ظهر دیروز آغاز شد و سپس شمار زیادی از دانشجویان به‌صورت گروهی بایکدیگر درگیر شدند.

منسوبین امنیتی به خاطر متفرق ساختن محصلین دست به فیرهای هوایی زد که با آن هم محصلین به درگیری شان ادامه دادند و این درگیری ها تا ساعت چهار عصر ادامه داشت.

دراثراین درگیری وشلیک مرمى، یک محصل کشته شد و دو تن دیگر جراحت برداشت.

پولیس کابل ۳۵تن ازمحصلین این پوهنتون را به اتهام جنگ مغلوبه از دوطرف بازداشت کرده و فعلا تحت نظارت قرار دارند .

وى افزود که لیلیه پوهنتون کابل نیزپس ازدرگیرى روز گذشته تعطیل گردیده و تحقیقات پولیس کابل جریان دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48626