کارخانه های تولید مواد مخدر افغانستان در دست طالبان است

طالبان برای تمویل شان، ضمن عشر گرفتن از دهقانان کوکنار، کار خانه های مواد مخدر را نیز گردانندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ طالبان از مدت های طولانی به این سو از کسانیکه کوکنار کشت می کردند عشر می گرفتند اما حالا یک گام پیشرفته تر شده اند، بگونه ی که تریاک را تبدیل به مورفین و هروئین نموده و به خارج از افغانستان صادر می کنند و دارای کارخانه های مواد مخدر می باشند و از این طریق مصارف شان را برای شورشگری تمویل می کنند.

به گزارش ملل متحد، افغانستان در سال ۲۰۱۶ با تولید ۴۸۰۰ تن تریاک ۸۰ درصد تریاک کل جهان را تولید می کند که ارزش آن به سه میلیارد دالر ارزیابی شده است.

کارخانه ی مواد مخدر در حالی از سوی طالبان مدیریت می شود که در زمان حاکمیت شان با کشت آن مخالفت می ورزیدند.

یک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالت متحده امریکا گفته است که ارزش تجارت مواد مخدر به میلیارد ها دالر می رسد که طالبان در صدی کمی آن را بدست می آورند.

در مورد دست مزد کار گران کوکنار گفته می شود که آنها در بدل هر کیلو شیره پس از جمع آوری ۱۶۳ دالر بدست می آورند، در حالیکه طالبان بعد از تبدیل تریاک به هروئین، یک کیلوی آن را به قیمت ۲۳۰۰ دالر به فروش می رسانند.

به گفته ی یک کار شناس غربی، این مواد با رسیدن شان در اروپا قیمت هر کیلو تا به ۴۵ هزار دالر می رسد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5993