مقام های تعلیق شده، حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند

دادستانی کل کشور می گوید که وظایف گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون و حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل، تعلیق شده و آنان حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دادستانی کل در حالی این اظهارات را مطرح می کند که بر بنیاد گزارش ها، گل نبی احمدزی هنوزهم در محل کارش حضور یافته و از امکانات دولتی استفاده می کند.

جمهور  نوشت جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفت، تحقیقات دادستانی کل در مورد پرونده های کسانی که تظاهرات معترضان را به خشونت کشانیده اند به شدت جریان دارد.

سخنگوی دادستانی کل به صراحت اعلام کرد که تحقیقات این نهاد شامل نظامیان و غیرنظامیان می شود، آنانی که حتی در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفته اند، در صورت شناسایی جرم آن ها، مورد پیگرد قرار میگیرند.

بر بنیاد گفته های دادستانی کل، بررسی این تحقیقات تنها شامل مظنونین نهادهای امنیتی نخواهد بود، بلکه در صورتی که طرف دیگری در مظاهره آمده اند، مطابق به اسناد و شواهد، با این عده افراد برخورد قانونی انجام می شود.

دادستانی کل اعلام کرد که پیشرفت های خوبی در پرونده های مظاهرکنندگان صورت گرفته و در آینده نزدیک، روشن خواهد شد.

این در حالی است که دادستانی کل در پیوند به خشونت کشیده شدن تظاهرات معترضین در کابل، وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآمد و تحقیقات این نهاد برای بررسی های بیشتری این موضوع، در حال جریان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2979