طرزالعمل شورای عالی رسانه ها تایید شد

طرزالعمل شورای عالی رسانه‌ها از سوی اعضای این شورا در نشستی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صنا، جلسه شورای عالی رسانه‌ها به ریاست حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز برگزار شد.

دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که این طرزالعمل همه جانبه بوده که تمام شیوۀ کار شورای عالی رسانه ها را مطابق به قانون رسانه ها مشخص و زمینه تطبیق آن را مساعد می سازد.

همینگونه دراین جلسه مسودۀ طرزالعمل شورای عالی رسانه ها ازجانب دلاور نذیرزوی مشاور امور تقنین و پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شد.

در خبرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است که اعضای شورای عالی رسانه ها بعد از بحث، مواد طرزالعمل متذکره را در۷ فصل و ۵۶ ماده تصویب کردند.

همچنان دراین جلسه روی مفردات پالیسی رسانه های همگانی که از جانب مشاور امور تقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ تهیه شده بود ، بحث شده و مورد تائید قرار گرفت.

به همین ترتیب درجلسه فیصله شد تا درنشست آینده مسودۀ پالیسی متذکره مورد بحث قرار گیرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36167