افغانستان را به قهقرای عقب ماندگی سوق ندهیم!

این تصویر که ممکن است در بدو امر ساده و شاید هم مضحک به نظر آید، می تواند روایت « ملی گرایی » و پیوند مبهم میان «شهروند» و «سرزمین» را در کشور ما بازخوانی کند.

فرقی ندارد که در چه منصب و مقامی، از چه قوم و زبانی، و در چه سطحی از دانش یا اقتصاد، و در کجای افغانستان و یا بیرون از آن قرار داریم؛ وقتی منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت می دهیم، و تمام تلاش ما این است که بی اعتنا به منافع جمعی و ملی، فقط خود را به سرمنزل مقصود برسانیم، ندانسته به کشور و جامعه خویش خیانت کرده ایم و کشورمان را به دست خویش به قهقرای عقب ماندگی سوق داده ایم.

افغانستان را به قهقرای عقب ماندگی سوق ندهیم! وطن ملی گرایی ملت قوم سرزمین داکتر فرامرز تمنا افغانستان افغان
برای ساختن افغانستان باید از رهبرانی که منافع شخصی و قومی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند گذار کرد.

اینک که در آستانه انتخابات قرار داریم خوب است فقط به این بیاندیشیم که چگونه می شود افغانستان را از شر این همه نارسایی و ناروایی نجات داد؛ حتی اگر کسی که انتخاب می شود و سکان کشتی سرنوشت ما را به دست می گیرد هم قوم و هم منطقه و هم زبان ما نباشد؛ مهم این است که چقدر فردای کشورمان را روشنی می بخشد.

با « تدبیر »، « توسعه » را به کشورمان ارزانی می داریم.

داکتر فرامرز تمنا – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=38771