خانه اخبار صوتی

اخبار صوتی

سرخط خبرهای ۵ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۵ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۴ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۴ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۳ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۳ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۲ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۲۸ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۷ حوت ۱۳۹۶ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۲۷ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۷ حوت ۱۳۹۶ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۲۶ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید  #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۶ حوت ۱۳۹۶  سیاسی  اقتصادی  اجتماعی  فرهنگی  مهاجرت خبرهای امروز بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۶ حوت ۱۳۹۶ سرخط مهمترین خبرها اخبار ۲۶ حوت ۱۳۹۶ بسته کامل اخبار صوتی افغانستان و جهان

سرخط خبرهای ۲۵ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۵ حوت ۱۳۹۶ سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مهاجرت خبرهای امروز بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۵ حوت ۱۳۹۶ سرخط مهمترین خبرها اخبار ۲۵ حوت ۱۳۹۶ بسته کامل اخبار صوتی افغانستان و جهان

سرخط خبرهای ۲۴ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۴ حوت ۱۳۹۶ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا...

مطالب پربازدید