خانه تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از بند امیر ؛ اولین پارک ملی افغانستان ۲۰۳۷۶۱۳۶_۶۶۰۳۳۵۷۹۷۵۰۵۶۷۸_۸۳۶۲۰۰۱۸۵۵۲۷۵۲۴۲۶۱۰_n

۲۰۳۷۶۱۳۶_۶۶۰۳۳۵۷۹۷۵۰۵۶۷۸_۸۳۶۲۰۰۱۸۵۵۲۷۵۲۴۲۶۱۰_n

بند امیر بامیان

مطالب پربازدید