تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا

در نتیجه آتش سوزی‌های گسترده در شهر منچستر بریتانیا ساکنان مناطق اطراف این شهر تخلیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ آتش نشانان سی و چهار خانه را در منطقه کاربروک تخیله کرده اند.آتش سوزی همچنین مناطق تمساید و اودهام را نیز در بر گرفته است.

تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی  تصویری | آتش سوزی گسترده در منچستر بریتانیا منچستر بریتانیا آتش سوزی

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35366