تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه!

در دنیای امروز کمتر می توان قبیله هایی را یافت که هنوز به روش گذشته لباس می پوشند، غذا می خورند و اعتقادات قبلی شان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ یک قبیله نیزه به دست در پاپوآ گینه نو(کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه) زندگی می کنند که معتقدند روحشان توسط کروکودیلها تسخیر شده است.

افراد قبیله زخمهایی که بر بدن خود زده اند تا تشابهی با پوست کوروکودیلها داشته باشد.

«تروُر کول» عکاس اهل ایرلند شمالی به داخل این قبیله رفته که نامش «سینگ-سینگ» است.

تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام  تصویری | قبیله ای نیزه به دست در اقیانوسیه! نیزه قبیله اقیانوسیه اقیانوس آرام

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30015