تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی

بارش دیدی باران در پنسیلوانیای امریکا موجب وقوع سیل شده است.

تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا   تصویری | ‍ پنسیلوانیای امریکا‎ غرق در سیل و بارندگی پنسیلوانیا سیل بارندگی امریکا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40376