سومین جشنواره گُل زعفران از لنز کمره صنا

سومین جشنواره گل زعفران در هرات
لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=12856