کباب گژدم و مادر کَیک در چین

کباب مادر کیک و عقرب کباب در جاده «وانگ فوجینگ» کشور چین پخته می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ جاده وانگ فوجینگ در کشور چین که در آن غذاهای عجیب و غریب از حمله کباب مادر کیک و عقرب کباب تهیه و پخته می شود.

کمتر گردشگری وجود دارد که به پکن سفر کرده باشد ولی سری به وانگ فوجینگ جایی که مملو از خوراکی ها و غذاهای عجیب و غریب از مار و چلپاسه گرفته تا مادر کیک و عقرب است، نزده باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37145