فیلم – عطا: هیچ مقامی نمی تواند برکنارم کند

عطا محمد نور گفت حرفی که رییس جمهور میخواهد والی بلخ را برطرف کند، گپ مفت است، والی بودم، والی هستم،هیچ مقامی مرا برطرف کرده نمیتواند مگر با تفاهم با رهبری جمعیت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17316