فیلم – عطا: هیچ مقامی نمی تواند برکنارم کند

عطا محمد نور گفت حرفی که رییس جمهور میخواهد والی بلخ را برطرف کند، گپ مفت است، والی بودم، والی هستم،هیچ مقامی مرا برطرف کرده نمیتواند مگر با تفاهم با رهبری جمعیت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17316